திருக்கோயில் தரிசன நேரங்கள் (1)

விவரங்கள்

நேரம்

விஸ்வரூப தரிசனம்

காலை 5:30 முதல்

தரிசன நேரம்

காலை 5:30 முதல் 6:45 வரை

பூஜை நேரம் - (தரிசனம் கிடையாது)              

காலை 6:45 முதல் 8:30 வரை

தரிசன நேரம்

காலை 8:30 முதல் மதியம் 12:30 வரை *

தரிசன நேரம்

மாலை 4:00 முதல் 5:45 வரை **

பூஜை நேரம் - (தரிசனம் கிடையாது)

மாலை 5:45 முதல் 7:00 வரை

தரிசன நேரம்

மாலை 7:00 முதல் 8:30 வரை

 

(*) செவ்வாய் கிழமைகளில் மட்டும் காலை 8:30 முதல் மதியம் 12:00 வரை

(**) செவ்வாய் கிழமைகளில் மட்டும் மாலை 3:00 முதல் 5:45 வரை

(1) பக்தர்கள் கவனத்திற்கு - உத்ஸவ காலங்களில் திருக்கோயில் அதிக நேரம் தரிசனதிற்காக திறந்திருக்கும். அதுபோலவே உத்ஸவ காலங்களில் திருக்கோயில் பூஜை நேரங்கள் மாறுபடும்.

 

 

உத்ஸவங்கள்

தி செ பு வி வெ ஞா
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31